• บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

 • การจัดส่งสินค้า 2 แบบ คือ

 1. จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ทางไปรษณีย์  จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

 2. การจัดส่งสินค้าที่มีให้บริการติดตั้งงาน จะจัดส่งสินค้าหลังจากลูกค้าเลือกพร้อมระบุรายการสินค้าครบถ้วน และลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

  โดยระยะเวลาการจัดส่งและติดตั้ง จะขึ้นอยู่ตามประเภทลักษณะงาน และการนัดหมายลูกค้าจากทางบริษัทเท่านั้น

 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 3-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า

 • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

 • สินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้

 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  ซึ่งระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า